Informatie
Fiscale voordelen voor personen met een handicap

Vermindering op de inkomensbelasting

Wat:

De belastingplichtige van wie het gezin één of meer personen met een handicap (66 %) telt, heeft recht op één of meerdere toeslagen op de belastingvrije som. Een kind met een handicap (min. 4 ptn op pijler 1 van Bijkomende Kinderbijslag) wordt voor twee geteld bij de berekening van het aantal kinderen ten laste.

Hoe aanvragen:

De belastingplichtige moet op de daarvoor bestemde plaatsen van zijn aangifte in de personenbelasting vermelden welke personen die deel uitmaken van zijn gezin, een handicap hebben. Een officieel attest dat de handicap vermeldt, is hiervoor vereist.

Onroerende voorheffing

Wat:

Een PmH heeft recht op een vermindering van onroerende voorheffing voor de woning. Dit geldt zowel voor een eigen woning als voor een huurwoning. Bij het vaststellen van de gezinslast tellen kinderen met een handicap (in dit geval: min. 4 ptn op pijler 1 van Bijkomende Kinderbijslag of 6 ptn in totaal) voor twee.

Hoe aanvragen:

De Vlaamse administratie kent de verminderingen uit hoofde van handicap en het recht op bijkomende kinderbijslag automatisch toe. Wanneer dit niet zou gebeurd zijn, kan de betrokkene een bezwaarschrift indienen.

Provinciale en gemeentelijke belasting

Sommige gemeenten en provincies verlenen een vrijstelling of vermindering van provincie- of gemeentebelasting. Voor meer informatie kan je terecht bij het gemeentebestuur van je woonplaats en bij de bevoegde dienst van je provincie.

Vermindering van registratierechten (enkel geldig in het Vlaams gewest)

Wat:

Bij de aankoop van een huis heeft een PmH onder bepaalde voorwaarden recht op een vermindering van registratierechten. Een kind met een handicap wordt bij de berekening beschouwd als 2 kinderen ten laste.

Verlaagd BTW-tarief bij aankoop en gebruik van de auto

Voor wie:

PmH of ouders van een kind met een handicap genieten onder bepaalde voorwaarden een belastingsvoordeel bij de aankoop en het gebruik van de auto. Dit kan een verlaagd BTW-tarief zijn, een terugbetaling van de betaalde BTW of een vrijstelling in inverkeerstelling en verkeersbelasting. Deze voordelen zijn enkel van toepassing op personen die ofwel:

  • volledig blind zijn
  • volledig het gebruik van de bovenste ledematen hebben verloren
  • lijden aan een blijvende invaliditeit van 50 % die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen
  • oorlogsinvaliden

Vermindering van successierechten

Wat:

De PmH wordt vrijgesteld van successierechten op een deel of de volledige erfenis, op voorwaarde dat de feiten die de handicap hebben veroorzaakt, zich vóór de leeftijd van 65 jaar voordeden én werden vastgesteld en:

je handicap minstens 66 % bedraagt;
of je verdienvermogen verminderd is tot 1/3 of minder
of je verminderde zelfredzaamheid minstens 9 punten bedraagt

De vrijstelling is afhankelijk van de leeftijd en de graad van verwantschap. Hoe jonger en hoe directer de verwantschap, hoe groter de vrijstelling.

Waterlevering: vrijstelling van het abonnementsgeld en van de saneringsbijdrage

Wat:

Iedere gebruiker betaalt bij zijn waterfactuur een vaste jaarvergoeding (het abonnementsgeld) en bij de variabele kosten onder meer een saneringsbijdrage. Personen die aan de voorwaarden voldoen kunnen hiervan vrijgesteld worden.

Voor wie:

Voor personen met recht op ofwel:

  • tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB)
  • integratietegemoetkoming (IT)
  • inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)

Hoe aanvragen:

Indien je één van bovenvermelde tegemoetkomingen geniet, gebeurt de vrijstelling normaal automatisch. Wanneer dit niet het geval is, kan je terecht bij de VMM, je drinkwatermaatschappij en je gemeente.

Belastingvermindering voor de kosten van kinderopvang

Wat:

De kosten voor “kinderopvang tot de leeftijd van 12 jaar” kunnen onder bepaalde voorwaarden fiscaal afgetrokken worden. Sinds 01/01/2010 is deze mogelijkheid uitgebreid voor kinderopvang van kinderen met een zware handicap tot de leeftijd van 18 jaar (= min. 15 punten voor de Bijkomende Kinderbijslag).

Hoe aanvragen:

Door de kosten voor kinderopvang op je belastingsbrief te vermelden en het officieel ‘attest inzake uitgaven voor de opvang van kinderen van minder dan 12 jaar’ toe te voegen (attest verkrijgbaar bij het FOD).

Belastingvermindering voor dienstencheques

Wat:

De dienstencheque is een betaalmiddel om een erkend bedrijf te betalen voor huishoudelijke hulp thuis of in de omgeving en hulp bij vervoer van personen met beperkte mobiliteit.

Het aantal dienstencheques dat men jaarlijks mag gebruiken is beperkt. Personen met een handicap kunnen onder bepaalde voorwaarden meer dienstencheques aankopen.

Iedereen die dienstencheques aankoopt, doet dit tegen verminderd tarief. Bovendien genieten betrokkenen ook een belastingsvermindering. Wie geen of onvoldoende belastingen betaalt, heeft onder bepaalde voorwaarden recht op een terugbetaalbaar belastingskrediet. Je krijgt het voordeel dan terugbetaald.

        
  

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas