Informatie
Sociale voordelen voor personen met een handicap

Gezondheidszorgen

Wat:

Als PmH kan je in aanmerking komen voor de verhoogde verzekeringstegemoetkoming. Die verhoogde tegemoetkoming is een voorkeurtarief voor de terugbetaling van geneeskundige verzorging. Daarnaast kom je ook in aanmerking voor de Sociale Maximumfactuur.

Hoe aanvragen:

De mutualiteiten beschikken normaal gezien over de nodige informatie om dit recht automatisch toe te kennen (of indien nodig in te trekken).

Vermindering kabeldistributie

Wat: 

De verschillende kabelmaatschappijen bepalen zelf of ze al dan niet korting verlenen. De korting kan aan inkomensvoorwaarden gebonden zijn.

Voor wie:

Voor personen met 80% arbeidsongeschiktheid of 12 punten op de schaal zelfredzaamheid integratietegemoetkoming.

Hoe aanvragen:

Via de kabelmaatschappij waarbij men bij aangesloten is.

Sociaal telefoontarief

Wat: 

Door de telecomwet van 13 juni 2005 moeten in principe alle operatoren in België bijzondere tariefvoorwaarden aanbieden aan personen die daar wettelijk recht op hebben. Een operator is breed gedefinieerd en slaat op al wie publieke telefoondiensten aanbiedt, zowel vaste als mobiele telefonie.
Voor rechthebbenden op het sociaal telefoontarief liggen de kosten voor aansluiting 50 % lager. Er is tevens een vermindering voorzien op het abonnementsgeld en op de gesprekskosten.

Voor wie:

Voor personen met een handicap die:

  • tenminste 18 jaar oud zijn, 
  • een handicap hebben van minstens 66%, een vermindering van verdienvermogen tot 1/3 of minder of tenminste 9 punten vermindering zelfredzaamheid 
  • alleen wonen, ofwel samenwonen met maximaal 2 personen, ofwel samenwonen met bloed- of aanverwanten in de eerste of in de tweede graad; in dat laatste geval speelt het aantal personen geen rol. 
  • het brutogezinsinkomen mag een bepaald bedrag niet overschrijden 
  • speciale doelgroep zijn de gehoorgestoorden (ook kinderen) met een gehoorverlies van minstens 70dB en mensen die een laryngectomie hebben ondergaan. Voor deze doelgroep zijn er geen inkomensvoorwaarden.

Hoe aanvragen:

Aanvraagformulieren op te vragen bij de operatoren. De operator maakt de aanvraag over aan het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). Op basis van gegevens van de Kruispuntbank Sociale zekerheid onderzoekt het BIPT of de aanvrager aan de voorwaarden voldoet.

OPGELET:

Het sociaal tarief kan slechts éénmaal per gezin worden toegekend en slechts door één vaste of mobiele operator. Je kan dus geen korting genieten op uw vaste telefoon en ook nog eens op je GSM en ook niet voor meerdere personen in het gezin.  

Sociaal internettarief

Wat:

In 2009 lanceerde Telenet als eerste provider een sociaal internettarief voor gerechtigden op het sociaal telefoontarief.

Hoe aanvragen:

Meer informatie verkrijgbaar bij Telenet.

Noodfax dienst 100 of 112 voor doven, slechthorenden en personen met spraakmoeilijkheden

Wanneer je een auditieve handicap of spraakmoeilijkheden hebt, kan je  rechtstreeks faxen naar het noodnummer 100 of 112. Hiervoor bestaat een standaardformulier waarop de belangrijkste vragen, die je in noodsituaties moet beantwoorden, vermeld staan. Het formulier is verkrijgbaar in iedere politiezone en bij Ahosa vzw.

OPMERKING:

Sinds 15/02/2016 kan je de noodcentrales voor politiehulp, brandweerhulp en voor hulp door ambulanceteam via sms bereiken. Let op: dit zijn andere nummers dan 112, 100 of 101! Het is niet mogelijk om een sms te sturen naar deze noodnummers, maar wel naar specifieke nummers die je moet opvragen via e-mail of sms. Dit is een proefproject dat voor de zomer 2016 grondig geëvalueerd wordt. Meer informatie, ook in VGT, vind je op de website www.112.be/nl/sms.

Cardstop voor doven, slechthorenden en personen met spraakmoeilijkheden

Bij verlies van de betaalkaart kan je als persoon met een auditieve handicap of spraakmoeilijkheden je kaart laten blokkeren door een formulier te faxen naar 070/344 355. Dat kan 24 uur op 24. De aanvraag wordt binnen het uur verwerkt. Card Stop faxt je een tegenbericht met vermelding van de ondernomen actie.

Je vindt de invulformulieren op de website van Card Stop of in het politiekantoor in je buurt.

Ondertiteling TV-programma’s

Steeds meer Nederlandstalige TV-programma’s worden via teletekst ondertiteld, dit zowel op de openbare, regionale als commerciële zenders – teletekstpagina 888.

Teletolk

Via Teletolk kunnen mensen met een auditieve handicap met Nederlandstalige horenden communiceren. De teletolk treedt op als tussenpersoon en is gebonden aan de zwijgplicht. Je kan op die manier informatie bij de overheid of andere instanties inwinnen, mededelingen doen, persoonlijke zaken regelen…
Het is niet bestemd voor commerciële doeleinden.
Een teletolksessie is een geschreven dialoog via het internet.

  • Je tikt je vraag in.
  • Een teletolk leest je vraag voor aan de persoon waarmee je in contact wil komen.
  • Je ziet op je computerscherm telkens je vraag en het antwoord van je contactpersoon.
  • Om een Teletolksessie op te starten klik je op de knop Start een tolksessie.

Teletolk is bereikbaar elke werkdag tussen 8 en 19 uur. Op zaterdag is Teletolk bereikbaar van 10 tot 18 uur via www.teletolk.be.

Sociale maximumprijs voor aardgas en elektriciteit 

Wat:

Sommige personen met een handicap of gezinnen met een kind met een handicap betalen een verlaagde kostprijs voor aardgas en elektriciteit. Rechthebbenden betalen ook geen huur voor de elektriciteit-of gasmeter.

Hoe aanvragen:

De sociale maximumprijs wordt automatisch toegekend aan rechthebbenden. De energieleveranciers worden door het FOD Economie geïnformeerd over de klanten die recht hebben op het sociaal maximumtarief.
Wie voldoet aan de voorwaarden maar niet automatisch erkend werd, kan zelf een aanvraag indienen bij de energieleverancier.
  

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas